Ålands scoutdistrikt r.f. höstmöte

Medlemmarna i Ålands scoutdistrikt r.f. kallas till höstmöte 

Lördagen den 20 augusti 2022 kl. 13:30 i ÅSD rummet, Askuddsvägen 21.  

  

  

FÖREDRAGNINGSLISTA  

  

 1. Val av mötets ordförande
 2.  Val av mötets sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare
 4.  Val av rösträknare
 5.  Fastställande av anslutnings- och medlemsavgifterna
 6.  Fastsälland av budget och verksamhetsplan
 7.  Beslut om antal styrelsemedlemmar för följande år
 8.  Val av distriktschef, vicedistriktschef och styrelse
 9.  Val av en verksamhetsgranskare och en verksamhetsgranskarssuppleant för följande kalenderår
 10.  Gemensam verksamhet för Explorerscouter
 11.  Familjescouting
 12.  Övriga ärenden
 13.  Mötet avlutas 

  

   

Wårdö 5.8.2022 

    

Dick Christenbrunn
Distriktschef